Archiv pro rubriku: ZÁPISY

Zápis z členské schůze – 28.11.2019

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 28.11.2019 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Informace k platbám za pronájem bytu č. 11 a postupu v této věci
3. Informace k poptávce opravy poškozené dlažby před hlavním vchodem
4. Projednání odměn členům představenstva BD
5. Projednání návrhu formy vyplácení odměn na budoucí období
6. Diskuse
Přítomní účastníci tvoří 60% ze všech členů Družstva (9 z 15-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 947 410,- Kč a Úvěr 855 476,- Kč.
K bodu 2. Platba za pronájem řešená na poslední schůzi v 09/2019 byla uhrazena,
ale nájemce nezaplatil následující nájmy v dalším povinném období.
Nájemce neuposlechl výzvy k vystěhování a předání bytu. Následuje žaloba na soudní vyklizení bytu.
K bodu 3. Aktuálně po poptání možnosti realizace opravy není k dispozici řemeslník na realizaci.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 4. Navrhuje a uděluje odměnu ve výši 18000 Kč čistého předsedovi představenstva BD
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 1 ).
K bodu 5. Schvaluje vyplácení odměny předsedovi na rok 2020 měsíční částkou 1500,- Kč čistého
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 1 ).
V diskusi:
a) Byly sděleny informace o průběhu el. revize společných prostor a byla podána informace o 
zadání opravy k odstranění zjištěných závad (nedostatků) vzhledem aktuální vyhlášce.
b) Členové se usnesli na instalaci osvětlení v prostoru před vchodem (přístřešek u schránek).
Bude provedeno v rámci odstraňování závad z el. revize (zadání zajistí předseda představenstva).
c) Na jaře 2020 bude případně provedena oprava dlažby svépomoci po domluvě se členy družstva.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *)PROTIZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 4.88,9011,1
Bod usnesení č. 5.88,9011,1
Počátek schůze:19:00
Konec schůze:19:15
V Ostravě 03.12.2019
Za správnost zápisu:
Jiří OndičJiří Čelinský
místopředseda představenstva předseda představenstva 
BD J. Maluchy 93BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 03.09.2019

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 03.09.2019 ve společných prostorech domu
Program:
1. Informace k pronájmu bytu č. 11 a rozhodnutí o dalším postupu
2. Rozhodnutí o opravě/výměně dlažby před hlavním vchodem
3. Zůstatky na účtech BD
4. Zpráva o hospodaření BD v roce 2018 a informace k daňovému přiznání
5. Schválení účetní závěrky BD za rok 2018
6. Návrh hospodaření BD v roce 2019
7. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 73,33% ze všech členů Družstva (8 z 15-ti).
K bodu 3. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 895 000,- Kč a úvěr 877 956,- Kč.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 1. Dala nájemci bytu č. 11 termín pro zaplacení dlužné částky do 23.9.2019,
pokud nebude uhrazeno dojde k vystěhování a soudnímu vymáhání dlužné částky.
K bodu 2. Rozhodla o zadání opravy dlažby – výměna dlaždic za protiskluzové a mrazuvzdorné.
K bodu 4. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2018.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila účetní závěrku BD za rok 2018.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 6. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2019.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Upozornění na zvýšený hluk v bytě č. 7, který obtěžuje ostatní členy v domě.
b) Opětovně bylo nabádáno k zamykání vchodových dveří ve večerních hodinách a neponechávání
    otevřených dveří, aby do vchodu neoprávněně nevstupovaly cizí osoby.
c) Byly vzneseny prosby na uvolnění místa v kolárně pro zaparkování kočárků v zimním období.
d) Předseda informoval o aktuálním zjištění, že byl uhrazen dluh za soudní výlohy z minulosti 
    vztažené k vymáhání dlužného nájmu k bytu č. 1 (nevztahuje se k současnému nájemci).
e) Rozbité sklepní okno neznámým pachatelem bude prozatím necháno bez výměny.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *)PROTIZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 1, 2, 4, 5, 6.10000
Počátek schůze:19:00
Konec schůze:19:50
V Ostravě 08.09.2019
Za správnost zápisu:
Jiří OndičČelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva 
BD J. Maluchy 93BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 26.03.2019

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 26.03.2019 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Informace o podnájmu bytu č. 7
3. Upozornění na povinnosti členů družstva s ohledem na bezpeč. riziko
4. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
5. Diskuse – rozhodnutí o ukončení nájemní smlouvy u bytu č. 11
                 Přítomní účastníci tvoří 53,33% ze všech členů Družstva (8 z 15-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 851 581,- Kč a Úvěr 945 054,- Kč.
K bodu 2. Předseda sdělil informaci o osobách obývajících byt č. 7.
K bodu 3. Členové BD musejí doložit předsedovi potvrzení o výměně plyn. hadice s certifikátem,
tato povinnost vyplývá z revizní zprávy, která byla vyvěšena na nástěnce do konce minulého roku.
Jednalo se o byty č. 1,8,9,10,12,14 u nichž již k dnešnímu dni byla většina potvrzení předložena.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 4. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.03.2020).
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. a) Z rodinných důvodů bylo vyhověno žádosti o ukončení nájmu bytu č. 11 k 30.04.2019
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. b) Bylo rozhodnuto neprodat byt č. 11, ale dát inzerát a byt dále pronajímat.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Byl zjištěn majitel (byt č.6) valendy v mezipatře domu, která je v rozporu s požárními směrnicemi.
Majitel musí v co nejkratším termínu valendu odstranit!
b) Po přetrvávajících problémech s vložkou zámku FAB (nemožnost zamykání z venkovní strany).
Problém se týká obou vstupních dveří – bude zajištěna oprava/výměna této opotřebované vložky.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 4. 100 0 0
Bod usnesení č. 5. a) 100 0 0
Bod usnesení č. 5. b) 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:20
V Ostravě 31.03.2019
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Jiří Ondič Jiří Čelinský
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 17.09.2018

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 17.09.2018 ve společných prostorech domu
Program:
1. Představení nového člena BD – byt č. 2
2. Dodatečné schválení směrnice GDPR (ochrana osobních údajů)
3. Zůstatky na účtech BD
4. Zpráva o hospodaření BD v roce 2017
5. Schválení účetní závěrky BD za rok 2017
6. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2017
7. Návrh hospodaření BD v roce 2018
8. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 57,14% ze všech členů Družstva (8 z 14-ti).
K bodu 3. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 845 122 Kč a Úvěr 1 011 521 Kč.
(Cena za odstranění neshod dle zaslané CN je 27.520,- Kč s DPH).
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila směrnici GDPR týkající se ochrany osobních údajů.
K bodu 4. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2017.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila účetní závěrku BD za rok 2017.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 7. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2018.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Upozornění na rušení klidu o víkendech – vrtání a jiné hlučné práce se v tuto dobu neprovádí.
b) Upozorněno na viditelný pravidelný zvýšený pohyb cizích osob v domě a společných prostorách.
Členové BD mají dle stanov a nájemní smlouvy povinnost nahlásit změnu počtu osob bydlících ve
společné domácnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců.
!!!Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení povinnosti člena bytového družstva!!!
c) Předseda informoval o řešení netěsného dešťového svodu ve sklepním prostoru – provedená revize
vyloučila vážné poškození pod domem, ale je potřeba opravit netěsnost spoje potrubí v mezipatře.
d) Budou seřízeny výtahové dveře v patrech – špatně dovírají ve 4.p a nejdou otevřít v -1.p.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 4, 5, 7. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:35
V Ostravě 23.09.2018
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Jiří Ondič Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 01.03.2018

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 01.03.2018 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Odvolání členů představenstva BD vyplývající z konce funkčního období
3. Volba předsedy představenstva BD na budoucí funkční období
4. Volba dvou členů do funkce místopředsedy představenstva BD
5. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
6. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 78,57% ze všech členů Družstva (11 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 738 980 Kč a Úvěr 1 076 565 Kč.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Členská schůze BD odvolala stávající členy představenstva.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Členská schůze BD zvolila předsedu představenstva, kterým je Jiří Čelinský.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. a) Členská schůze BD zvolila místopředsedu představenstva, kterým je Jiří Ondič.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. b) Členská schůze BD zvolila místopředsedu představenstva, kterou je Simona Mišunová.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.03.2019).
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Předseda představenstva upozornil na povinnost provádět odklízení sněhu před vchody do domu.
b) Klíče od tech. místnosti bude předseda předávat na začátku týdne odpovědné osobě viz. rozpis.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2., 3., 5. 100 0 0
Bod usnesení č. 4. a) 100 0 0
Bod usnesení č. 4. b) 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:20
V Ostravě 07.03.2018
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Ondič Jiří Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 27.11.2017

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 27.11.2017 ve společných prostorech domu
Program:
1. Představení podnájemníků – byt č. 4
2. Zůstatky na účtech BD
3. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
4. Informace k opravě poškozené dlažby za domem
5. Projednání odměn členům představenstva BD
6. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 78,57% ze všech členů Družstva (11 z 14-ti).
K bodu 2. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 748 163 Kč a Úvěr 1 119 252 Kč.
K bodu 4. Opravu dlažby před vchodem v zadní části domu zajistí příslušný ÚMOB v 04/2018.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 3. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 11 o 1 rok (tj. do 31.12.2018)
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Uděluje odměnu ve výši 14000 Kč čistého předsedovi představenstva BD
               ( Hlasy pro: 10; proti: 0; zdržel se: 1 ).
V diskusi:
a) Předseda upozornil na blížící se konec funkčního období členů představenstva a to k 03/2018.
b) Po revizi plynových zařízení byly detekovány nevyhovující plynové sporáky v bytech č. 7, 11, 16
Odstranění těchto závad je nutné do 01/2018 v opačném případě hrozí ohrožení majetku družstva
i majetku ostatních nájemníků. Výměnu plyn. sporáku si členové BD zajišťují na své náklady.
c) Předseda informoval o vysloveném nesouhlasu s návrhem razantního navýšení ceny za zajištění
havarijní služby – dodatek ke stávající smlouvě nebyl akceptován.
d) Předseda upozornil na ověření cizích osob před vpuštěním do domu.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 3. 100 0 0
Bod usnesení č. 5. 91 0 9
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:20
V Ostravě 30.11.2017
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 25.07.2017

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 25.07.2017 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2016
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2016
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2016
5. Návrh hospodaření BD v roce 2017
6. Projednání inspekční zprávy výtahu
7. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 57,14% ze všech členů Družstva (8 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 736 889 Kč a Úvěr 1 161 330 Kč.
K bodu 6. Inspekční zpráva výtahu je platná do r. 2023, po nutném odstranění neshod (bod č. 1-6),
(Cena za odstranění neshod dle zaslané CN je 27.520,- Kč s DPH).
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2016.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Schválila účetní závěrku BD za rok 2016.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2017.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Byly opakovaně vzneseny stížnosti na provádění úklidu v domě – na úklidovou firmu byl zaslán
email s upozorněním na opakovanou nespokojenost členů BD s kvalitou úklidových služeb.
b) Předseda upozornil na zatékání kolem dešťového střešního svodu, kde není možno lokalizovat
konkrétní místo poškození a při silném dešti se u schodiště vytvoří mokrá skvrna.
c) Bude projednána možnost opravy poškozené dlažby za domem na příslušném ÚMOB – JIH.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 3, 5. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:40
V Ostravě 01.08.2017
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 28.03.2017

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 28.03.2017 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
3. Rozhodnutí o financování seřízení mechanismu plastových oken
4. Schválení CN na výměnu stoupačkových ventilů ÚT
5. Upozornění na znečišťování okolí domu
6. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 78,57% ze všech členů Družstva (11 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 746 035,- Kč a Úvěr 1 203 124,- Kč.
K bodu 5. Předseda upozornil na nežádoucí odhazování nedopalků cigaret pod okny domu.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.03.2018).
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Financování seřízení oken bude řešeno na vlastní náklady člena BD v případě zájmu.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. Schválila CN fy Juchelka na výměnu ventilů ÚT s rozpočtem 32.405,- Kč s DPH.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Byly vzneseny stížnosti na provádění úklidu v domě – při zjištění nekvalitně provedeného úklidu
bude zasláno na úklidovou firmu upozornění ohledně nespokojenosti za poskytováné služby.
b) Bude vyvěšen termín v délce 1 měsíce na odstranění starých nepoužívaných cyklo kol z kolárny.
Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k nápravě, tak budou torza cyklistických kol zlikvidovány.
c) Byl vznesen fakt na trvání zákazu týkajícího se kouření ve společných prostorách domu.
d) Cena za promazání a seřízení 1 okenního křídla 90,- Kč, za balkónové dveře 120,- Kč bez DPH,
Kontakt na technika z fy THERM spol. s.r.o. je k dispozici u předsedy BD.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2. 100 0 0
Bod usnesení č. 3. 100 0 0
Bod usnesení č. 4. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:30
V Ostravě 06.04.2017
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 22.11.2016

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 22.11.2016 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
3. Upozornění na nežádoucí pohyb cizích osob v domě
4. Projednání odměn členům představenstva BD
5. Diskuse

Přítomní účastníci tvoří 92,85% ze všech členů Družstva (13 z 14-ti).

K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 746 052 Kč a Úvěr 1 244 728 Kč.
K bodu 3. Předseda upozornil na ověření vstupu cizích osob před vpuštěním do domu.
Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 11 o 1 rok (tj. do 31.12.2017)
( Hlasy pro: 13; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. Uděluje odměnu ve výši 14000 Kč čistého předsedovi představenstva BD
( Hlasy pro: 12; proti: 0; zdržel se: 1 ).

V diskusi:
a) Bylo oznámeno jméno nových podnájemníku v bytě č. 7, který obývají od 01.11.2016.
b) Členové BD z bytu č. 14 byli upozorněni na obtěžující kouř a odhazování nedopalků cigaret.
c) Po zaregistrování námitky týkající se zvýšeného hluku při poslechu hudby – bylo obecně
upozorněno na dodržování domovního řádu (čl. 10 – Klid v domě).
d) Upozornění na dodržování klidu o víkendu (hlavně v neděli) – neprovádět vrtání a hlučné činnosti.
e) Na schůzi v březnu 2017 bude rozhodnuto o hromadném seřízení mechanismu plastových oken.

www.BDJMaluchy93.cz

Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2. 100  0  0
Bod usnesení č. 4.   92  0  8

Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:25

V Ostravě 25.11.2016

Za správnost zápisu:

…………..…………..…………                                …………..…………..…………..
Šárka Indiková                                              Čelinský Jiří
místopředseda představenstva                 předseda představenstva
BD J. Maluchy 93                                           BD J. Maluchy 93