Archiv pro měsíc: Březen 2016

Zápis z členské schůze – 22.03.2016

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 22.03.2016 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
3. Nový výběr cenové nabídky – montáž zastřešení zadního vchodu domu
4. Diskuse

Přítomní účastníci tvoří 57,14% ze všech členů Družstva (8 z 14-ti).

K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 727 268,14 Kč a Úvěr 1 326 419,28 Kč.
Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.3.2017).
( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Schválila CN p. Pachanského s kompletní cenou 9 901,50,- Kč s DPH.
( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).

V diskusi:
Předseda upozornil na trvání zákazu týkajícího se kouření ve společných prostorách domu.
Byl vznesen návrh na možnost využití místnosti ve sklepních prostorách, kde se konají členské
schůze a to přeměnou v posilovnou pro členy BD. Návrh byl ponechán k jednání a případnému
připomínkování ostatních členů, kteří se mohou vyjádřit na stránkách BD.

www.BDJMaluchy93.cz

Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2., 3. 100 0 0

Počátek schůze: 19:05
Konec schůze: 19:25

V Ostravě 23.03.2016

Za správnost zápisu:

…………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi – 22.03.2016

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý dne
22.3.2016 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.

Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
3. Nový výběr cenové nábídky – montáž zastřešení zadního vchodu domu
4. Diskuse

V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 07.03.2016
Jiří Čelinský
předseda představenstva
Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz