Archiv pro měsíc: Říjen 2014

Zápis z členské schůze z 20.10.2014

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 20.10.2014 ve společných prostorech domu
Program:
1. VOLBA PŘEDSEDY BD
2. Projednání dalších připomínek k návrhu stanov BD
3. Informace k postupu transformace právní formy BD
4. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 93,3% ze všech členů Družstva (14 z 15-ti).
K bodu 2. paní Horká upozornila na gramatické chyby v návrhu stanov BD.
K bodu 3. Transformační schůze bude pořádána ve sklepních prostorech domu.
Bude nutná 100% účast všech členů BD, tj. buď fyzicky nebo formou plné moci.
V PŘÍPADĚ NEÚČASTI ČLENA BD NA TRANSFORMAČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI BD UHRADÍ
TENTO ČLEN/KA NÁKLADY BD SPOJENÉ S OPAKOVÁNÍM TÉTO SCHŮZE!
               Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 1. BYL ZVOLEN JIŘÍ ČELINSKÝ JAKO NOVÝ PŘEDSEDA BD.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 1. 100 0 0
Počátek schůze: 19:10
Konec schůze: 19:30
V Ostravě 29.10.2014
Za správnost zápisu:
…………..…………..………… …………..…………..…………..
pověřený člen Čelinský Jiří předseda BD Ing. Ivo Hantl

Členská schůze 20.10.2014

Předseda Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD) svolává
členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v pondělí dne
20.10.2014 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. VOLBA PŘEDSEDY BD
2. Projednání dalších připomínek k návrhu stanov BD
3. Informace k postupu transformace právní formy BD
4. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 12.10.2014 Ing. Ivo Hantl
                     předseda Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Zápis z členské schůze z 30.9.2014

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 30.9.2014 ve společných prostorech domu
1. Zůstatky na účtech BD
2. Projednání odměn členům BD
3. Projednání dalších připomínek k návrhu stanov BD
4. Informace k postupu transformace právní formy BD
5. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 60% ze všech členů Družstva (9 z 15-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 581 089,68 Kč a Úvěr 1 491 513,05 Kč.
K bodu 3. Předseda BD vyzývá všechny členy BD, kteří mají připomínky k návrhu stanov BD,
aby předali připomínky předsedovi BD. Připomínky lze též vznést na internetových stránkách BD,
kde je celé znění návrhu stanov BD. Kdo nemá přístup na internet nebo chce návrh stanov BD
v papírové formě, může o ně požádat předsedu BD. Připomínky budou přijímány do 30.10.2014.
K bodu 4. Transformační schůze bude pořádána ve sklepních prostorech domu.
Bude nutná 100% účast všech členů BD, tj. buď fyzicky nebo formou plné moci.
               Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Uděluje odměnu ve výši 14000 Kč čistého předsedovi BD.
V diskusi:
Předseda informoval o zřízení internetových stránek BD:
www.BDJMaluchy93.cz
Oprava dveří zadního vchodu.
Členská schůze souhlasí.
(* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:40
V Ostravě 12.10.2014
Za správnost zápisu:
…………..…………..………… …………..…………..…………..
pověřený člen Čelinský Jiří předseda Družstva Ing. Ivo Hantl