Archiv pro měsíc: Březen 2019

Zápis z členské schůze – 26.03.2019

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 26.03.2019 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Informace o podnájmu bytu č. 7
3. Upozornění na povinnosti členů družstva s ohledem na bezpeč. riziko
4. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
5. Diskuse – rozhodnutí o ukončení nájemní smlouvy u bytu č. 11
                 Přítomní účastníci tvoří 53,33% ze všech členů Družstva (8 z 15-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 851 581,- Kč a Úvěr 945 054,- Kč.
K bodu 2. Předseda sdělil informaci o osobách obývajících byt č. 7.
K bodu 3. Členové BD musejí doložit předsedovi potvrzení o výměně plyn. hadice s certifikátem,
tato povinnost vyplývá z revizní zprávy, která byla vyvěšena na nástěnce do konce minulého roku.
Jednalo se o byty č. 1,8,9,10,12,14 u nichž již k dnešnímu dni byla většina potvrzení předložena.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 4. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.03.2020).
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. a) Z rodinných důvodů bylo vyhověno žádosti o ukončení nájmu bytu č. 11 k 30.04.2019
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. b) Bylo rozhodnuto neprodat byt č. 11, ale dát inzerát a byt dále pronajímat.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Byl zjištěn majitel (byt č.6) valendy v mezipatře domu, která je v rozporu s požárními směrnicemi.
Majitel musí v co nejkratším termínu valendu odstranit!
b) Po přetrvávajících problémech s vložkou zámku FAB (nemožnost zamykání z venkovní strany).
Problém se týká obou vstupních dveří – bude zajištěna oprava/výměna této opotřebované vložky.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 4. 100 0 0
Bod usnesení č. 5. a) 100 0 0
Bod usnesení č. 5. b) 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:20
V Ostravě 31.03.2019
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Jiří Ondič Jiří Čelinský
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 26.03.2019

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý dne
26.03.2019 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Informace o podnájmu bytu č. 7
3. Upozornění na povinnosti členů družstva s ohledem na bezpeč. riziko
4. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
5. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 04.03.2019
Jiří Čelinský
předseda představenstva
Bytového družstva J. Maluchy 93