Archiv pro měsíc: Červenec 2015

Zápis z členské schůze – 21.7.2015

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 21.07.2015 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2014
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2014
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2014
5. Návrh hospodaření BD v roce 2015
6. Představení nové členky BD – byt č. 2
7. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 64,29% ze všech členů Družstva (9 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 635 206 Kč a Úvěr 1 406 781 Kč.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2014.
               ( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Schválila účetní závěrku BD za rok 2014.
               ( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2015.
               ( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
Předseda představenstva upozornil na porušování nočního klidu v bytě č. 2,
které se po ústní omluvě členky BD do budoucna nebude opakovat.
Předseda představenstva upozornil na častý problém s otevřenými dveřmi v domě,
který se vyřeší instalací dorazů na dlažbu za dveřmi (předseda představenstva zajistí svépomocí),
pro realizaci tohoto opatření vyslovili souhlas všichni přítomní členové BD.
Byl vznesen návrh a to uspořádání brigády na úklid společných prostor domu – proběhne v 09/2015.
Členka BD z bytu č. 2 požádala o schválení instalace žaluzií ve vnitřní části zasklené lodžie –
všichni přítomní členové BD souhlasí s podmínkou decentního vyběru barvy a instalací uvnitř lodžie.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 3, 5. 100 0 0
Počátek schůze: 19:05
Konec schůze: 19:45
V Ostravě 22.07.2015
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93