Archiv pro měsíc: Listopad 2016

Zápis z členské schůze – 22.11.2016

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 22.11.2016 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
3. Upozornění na nežádoucí pohyb cizích osob v domě
4. Projednání odměn členům představenstva BD
5. Diskuse

Přítomní účastníci tvoří 92,85% ze všech členů Družstva (13 z 14-ti).

K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 746 052 Kč a Úvěr 1 244 728 Kč.
K bodu 3. Předseda upozornil na ověření vstupu cizích osob před vpuštěním do domu.
Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 11 o 1 rok (tj. do 31.12.2017)
( Hlasy pro: 13; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. Uděluje odměnu ve výši 14000 Kč čistého předsedovi představenstva BD
( Hlasy pro: 12; proti: 0; zdržel se: 1 ).

V diskusi:
a) Bylo oznámeno jméno nových podnájemníku v bytě č. 7, který obývají od 01.11.2016.
b) Členové BD z bytu č. 14 byli upozorněni na obtěžující kouř a odhazování nedopalků cigaret.
c) Po zaregistrování námitky týkající se zvýšeného hluku při poslechu hudby – bylo obecně
upozorněno na dodržování domovního řádu (čl. 10 – Klid v domě).
d) Upozornění na dodržování klidu o víkendu (hlavně v neděli) – neprovádět vrtání a hlučné činnosti.
e) Na schůzi v březnu 2017 bude rozhodnuto o hromadném seřízení mechanismu plastových oken.

www.BDJMaluchy93.cz

Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2. 100  0  0
Bod usnesení č. 4.   92  0  8

Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:25

V Ostravě 25.11.2016

Za správnost zápisu:

…………..…………..…………                                …………..…………..…………..
Šárka Indiková                                              Čelinský Jiří
místopředseda představenstva                 předseda představenstva
BD J. Maluchy 93                                           BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 22.11.2016

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý dne
22.11.2016 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.

Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
3. Upozornění na nežádoucí pohyb cizích osob v domě
4. Projednání odměn členům představenstva BD
5. Diskuse

V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.

V Ostravě-Dubině dne 03.11.2016

Jiří Čelinský
předseda představenstva
Bytového družstva J. Maluchy 93