Archiv pro měsíc: Prosinec 2015

Zápis z členské schůze – 26.11.2015

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 26.11.2015 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
3. Projednání odměn členům představenstva BD
4. Projednání zastřešení zadního vchodu domu
5. Informace k ceně výměny těsnění u zasklení
6. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 64,29% ze všech členů Družstva (9 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 706 722 Kč a Úvěr 1 366 776 Kč.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 11 o 1 rok (tj. do 31.12.2016)
               ( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Uděluje odměnu ve výši 14000 Kč čistého předsedovi představenstva BD
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 1 ).
K bodu 4. Schválila montáž zastřešení zadního vchodu domu
               ( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila výměnu těsnění u zasklení lodžií na náklady BD – jen pro členy BD
               ( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
Členka BD z bytu č. 2 informovala o současném nahlášeném počtu osob v bytě.
Byl evidován pozitivní ohlas na sjednocení popisek schránek, které zajistil předseda představenstva.
Předseda poděkoval členům za účast na brigádě zaměřené na úklid společných prostor domu.
Na dotaz byli členové BD informováni o výši splátek úvěru.
K bodu č. 4 předseda zveřejní cenovou nabídku pro příp. připomínky, po dobu 1 týdne před realizací.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 4, 5. 100 0 0
Bod usnesení č. 3. 89 0 11
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:35
V Ostravě 02.12.2015
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93