Archiv pro měsíc: Září 2014

Členská schůze 30.09.2014

Předseda Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD) svolává
členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý dne
30.9.2014 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Projednání odměn členům BD
3. Projednání dalších připomínek k návrhu stanov BD
4. Informace k postupu transformace právní formy BD
5. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 22.9.2014 Ing. Ivo Hantl
                     předseda Bytového družstva J. Maluchy 93