Zápis z členské schůze – 28.11.2019

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 28.11.2019 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Informace k platbám za pronájem bytu č. 11 a postupu v této věci
3. Informace k poptávce opravy poškozené dlažby před hlavním vchodem
4. Projednání odměn členům představenstva BD
5. Projednání návrhu formy vyplácení odměn na budoucí období
6. Diskuse
Přítomní účastníci tvoří 60% ze všech členů Družstva (9 z 15-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 947 410,- Kč a Úvěr 855 476,- Kč.
K bodu 2. Platba za pronájem řešená na poslední schůzi v 09/2019 byla uhrazena,
ale nájemce nezaplatil následující nájmy v dalším povinném období.
Nájemce neuposlechl výzvy k vystěhování a předání bytu. Následuje žaloba na soudní vyklizení bytu.
K bodu 3. Aktuálně po poptání možnosti realizace opravy není k dispozici řemeslník na realizaci.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 4. Navrhuje a uděluje odměnu ve výši 18000 Kč čistého předsedovi představenstva BD
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 1 ).
K bodu 5. Schvaluje vyplácení odměny předsedovi na rok 2020 měsíční částkou 1500,- Kč čistého
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 1 ).
V diskusi:
a) Byly sděleny informace o průběhu el. revize společných prostor a byla podána informace o 
zadání opravy k odstranění zjištěných závad (nedostatků) vzhledem aktuální vyhlášce.
b) Členové se usnesli na instalaci osvětlení v prostoru před vchodem (přístřešek u schránek).
Bude provedeno v rámci odstraňování závad z el. revize (zadání zajistí předseda představenstva).
c) Na jaře 2020 bude případně provedena oprava dlažby svépomoci po domluvě se členy družstva.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *)PROTIZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 4.88,9011,1
Bod usnesení č. 5.88,9011,1
Počátek schůze:19:00
Konec schůze:19:15
V Ostravě 03.12.2019
Za správnost zápisu:
Jiří OndičJiří Čelinský
místopředseda představenstva předseda představenstva 
BD J. Maluchy 93BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 28.11.2019

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD) 
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat ve čtvrtek 
dne 28.11.2019 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Informace k platbám za pronájem bytu č. 11 a postupu v této věci
3. Informace k poptávce opravy poškozené dlažby před hlavním vchodem
4. Projednání odměn členům představenstva BD
5. Projednání návrhu formy vyplácení odměn na budoucí období
6. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 12.11.2019
Jiří Čelinský
                        předseda představenstva 
                   Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Zápis z členské schůze – 03.09.2019

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 03.09.2019 ve společných prostorech domu
Program:
1. Informace k pronájmu bytu č. 11 a rozhodnutí o dalším postupu
2. Rozhodnutí o opravě/výměně dlažby před hlavním vchodem
3. Zůstatky na účtech BD
4. Zpráva o hospodaření BD v roce 2018 a informace k daňovému přiznání
5. Schválení účetní závěrky BD za rok 2018
6. Návrh hospodaření BD v roce 2019
7. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 73,33% ze všech členů Družstva (8 z 15-ti).
K bodu 3. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 895 000,- Kč a úvěr 877 956,- Kč.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 1. Dala nájemci bytu č. 11 termín pro zaplacení dlužné částky do 23.9.2019,
pokud nebude uhrazeno dojde k vystěhování a soudnímu vymáhání dlužné částky.
K bodu 2. Rozhodla o zadání opravy dlažby – výměna dlaždic za protiskluzové a mrazuvzdorné.
K bodu 4. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2018.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila účetní závěrku BD za rok 2018.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 6. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2019.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Upozornění na zvýšený hluk v bytě č. 7, který obtěžuje ostatní členy v domě.
b) Opětovně bylo nabádáno k zamykání vchodových dveří ve večerních hodinách a neponechávání
    otevřených dveří, aby do vchodu neoprávněně nevstupovaly cizí osoby.
c) Byly vzneseny prosby na uvolnění místa v kolárně pro zaparkování kočárků v zimním období.
d) Předseda informoval o aktuálním zjištění, že byl uhrazen dluh za soudní výlohy z minulosti 
    vztažené k vymáhání dlužného nájmu k bytu č. 1 (nevztahuje se k současnému nájemci).
e) Rozbité sklepní okno neznámým pachatelem bude prozatím necháno bez výměny.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *)PROTIZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 1, 2, 4, 5, 6.10000
Počátek schůze:19:00
Konec schůze:19:50
V Ostravě 08.09.2019
Za správnost zápisu:
Jiří OndičČelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva 
BD J. Maluchy 93BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 03.09.2019

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD) 
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý dne
03.09.2019 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Informace k pronájmu bytu č. 11 a rozhodnutí o dalším postupu
2. Rozhodnutí o opravě/výměně dlažby před hlavním vchodem
3. Zůstatky na účtech BD
4. Zpráva o hospodaření BD v roce 2018 a informace k daňovému přiznání
5. Schválení účetní závěrky BD za rok 2018
6. Návrh hospodaření BD v roce 2019
7. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 12.08.2019
Jiří Čelinský
předseda představenstva
Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Zápis z členské schůze – 26.03.2019

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 26.03.2019 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Informace o podnájmu bytu č. 7
3. Upozornění na povinnosti členů družstva s ohledem na bezpeč. riziko
4. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
5. Diskuse – rozhodnutí o ukončení nájemní smlouvy u bytu č. 11
                 Přítomní účastníci tvoří 53,33% ze všech členů Družstva (8 z 15-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 851 581,- Kč a Úvěr 945 054,- Kč.
K bodu 2. Předseda sdělil informaci o osobách obývajících byt č. 7.
K bodu 3. Členové BD musejí doložit předsedovi potvrzení o výměně plyn. hadice s certifikátem,
tato povinnost vyplývá z revizní zprávy, která byla vyvěšena na nástěnce do konce minulého roku.
Jednalo se o byty č. 1,8,9,10,12,14 u nichž již k dnešnímu dni byla většina potvrzení předložena.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 4. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.03.2020).
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. a) Z rodinných důvodů bylo vyhověno žádosti o ukončení nájmu bytu č. 11 k 30.04.2019
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. b) Bylo rozhodnuto neprodat byt č. 11, ale dát inzerát a byt dále pronajímat.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Byl zjištěn majitel (byt č.6) valendy v mezipatře domu, která je v rozporu s požárními směrnicemi.
Majitel musí v co nejkratším termínu valendu odstranit!
b) Po přetrvávajících problémech s vložkou zámku FAB (nemožnost zamykání z venkovní strany).
Problém se týká obou vstupních dveří – bude zajištěna oprava/výměna této opotřebované vložky.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 4. 100 0 0
Bod usnesení č. 5. a) 100 0 0
Bod usnesení č. 5. b) 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:20
V Ostravě 31.03.2019
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Jiří Ondič Jiří Čelinský
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 26.03.2019

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý dne
26.03.2019 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Informace o podnájmu bytu č. 7
3. Upozornění na povinnosti členů družstva s ohledem na bezpeč. riziko
4. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
5. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 04.03.2019
Jiří Čelinský
předseda představenstva
Bytového družstva J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 29.11.2018

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat ve čtvrtek
dne 29.11.2018 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zvážení umístění telekomunikační technologie v domě
3. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
4. Informace k opravě poškozeného zámku vstupních dveří
5. Projednání odměn členům představenstva BD
6. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 12.11.2018
                         Jiří Čelinský
                        předseda představenstva
                        Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Zápis z členské schůze – 17.09.2018

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 17.09.2018 ve společných prostorech domu
Program:
1. Představení nového člena BD – byt č. 2
2. Dodatečné schválení směrnice GDPR (ochrana osobních údajů)
3. Zůstatky na účtech BD
4. Zpráva o hospodaření BD v roce 2017
5. Schválení účetní závěrky BD za rok 2017
6. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2017
7. Návrh hospodaření BD v roce 2018
8. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 57,14% ze všech členů Družstva (8 z 14-ti).
K bodu 3. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 845 122 Kč a Úvěr 1 011 521 Kč.
(Cena za odstranění neshod dle zaslané CN je 27.520,- Kč s DPH).
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila směrnici GDPR týkající se ochrany osobních údajů.
K bodu 4. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2017.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila účetní závěrku BD za rok 2017.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 7. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2018.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Upozornění na rušení klidu o víkendech – vrtání a jiné hlučné práce se v tuto dobu neprovádí.
b) Upozorněno na viditelný pravidelný zvýšený pohyb cizích osob v domě a společných prostorách.
Členové BD mají dle stanov a nájemní smlouvy povinnost nahlásit změnu počtu osob bydlících ve
společné domácnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců.
!!!Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení povinnosti člena bytového družstva!!!
c) Předseda informoval o řešení netěsného dešťového svodu ve sklepním prostoru – provedená revize
vyloučila vážné poškození pod domem, ale je potřeba opravit netěsnost spoje potrubí v mezipatře.
d) Budou seřízeny výtahové dveře v patrech – špatně dovírají ve 4.p a nejdou otevřít v -1.p.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 4, 5, 7. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:35
V Ostravě 23.09.2018
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Jiří Ondič Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 17.09.2018

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v pondělí
dne 17.9.2018 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Představení nového člena BD – byt č. 2
2. Dodatečné schválení směrnice GDPR (ochrana osobních údajů)
3. Zůstatky na účtech BD
4. Zpráva o hospodaření BD v roce 2017
5. Schválení účetní závěrky BD za rok 2017
6. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2017
7. Návrh hospodaření BD v roce 2018
8. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 27.08.2018
                                                         Jiří Čelinský
                                                         předseda představenstva
                                                         Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz