Archiv pro měsíc: Duben 2015

Zápis z členské schůze – 31.3.2015

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 31.03.2015 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
3. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 57,14% ze všech členů Družstva (8 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 675 217,28 Kč a Úvěr 1 441 996,60 Kč.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.3.2016).
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
Předseda představenstva informoval o nutnosti výměny krytiny v kabině výtahu,
kterou zajistí svépomocí po nákupu potřebného materiálu přes pokladnu BD.
Byl vznesen dotaz na možnost realizace výměny gumové lišty v rámu zasklení,
která vlivem povětrnostních podmínek ztvrdla a praská.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2. 100 0 0
Počátek schůze: 19:05
Konec schůze: 19:20
V Ostravě 03.04.2015
Za správnost zápisu:
…………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93