Archiv pro měsíc: Březen 2018

Zápis z členské schůze – 01.03.2018

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 01.03.2018 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Odvolání členů představenstva BD vyplývající z konce funkčního období
3. Volba předsedy představenstva BD na budoucí funkční období
4. Volba dvou členů do funkce místopředsedy představenstva BD
5. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
6. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 78,57% ze všech členů Družstva (11 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 738 980 Kč a Úvěr 1 076 565 Kč.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Členská schůze BD odvolala stávající členy představenstva.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Členská schůze BD zvolila předsedu představenstva, kterým je Jiří Čelinský.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. a) Členská schůze BD zvolila místopředsedu představenstva, kterým je Jiří Ondič.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. b) Členská schůze BD zvolila místopředsedu představenstva, kterou je Simona Mišunová.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.03.2019).
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Předseda představenstva upozornil na povinnost provádět odklízení sněhu před vchody do domu.
b) Klíče od tech. místnosti bude předseda předávat na začátku týdne odpovědné osobě viz. rozpis.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2., 3., 5. 100 0 0
Bod usnesení č. 4. a) 100 0 0
Bod usnesení č. 4. b) 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:20
V Ostravě 07.03.2018
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Ondič Jiří Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93