Archiv pro měsíc: Červen 2016

Zápis z členské schůze – 27.06.2016

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 27.06.2016 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2015
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2015
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2015
5. Návrh hospodaření BD v roce 2016
6. Diskuse
Přítomní účastníci tvoří 64,29% ze všech členů Družstva (9 z 14-ti).

K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 668 585 Kč a Úvěr 1 295 965 Kč.
Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2015.
( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Schválila účetní závěrku BD za rok 2015.
( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2016.
( Hlasy pro: 9; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
Byl vznesen návrh na uzavření smlouvy týkající se úklidu společných prostor domu,
kdy členská schůze rozhodla o akceptování částky do 100,- Kč/byt tzn. do 1700,- Kč za dům.
S touto maximální částkou za najmutí úklidové firmy souhlasilo 9z9 (100%) členů BD.
Po obdržení cenové nabídky bude provedeno její zveřejnění na internet. str. BD a také v domě.
Na požadavek členky BD bude v bytě č. 15 zajištěna výměna odvzdušňovacích ventilů u topných
těles v bytě, které jsou opotřebené a momentálně nefunkční.

www.BDJMaluchy93.cz

Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 3, 5.   100           0            0

Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:30

V Ostravě 29.06.2016

Za správnost zápisu: …………..………………..…………..…………..
Šárka Indiková                                        Čelinský Jiří
místopředseda představenstva           předseda představenstva
BD J. Maluchy 93                                     BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 27.6.2016

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v pondělí
dne 27.6.2016 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.

Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2015
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2015
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2015
5. Návrh hospodaření BD v roce 2016
6. Diskuse

V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.

V Ostravě-Dubině dne 10.06.2016

Jiří Čelinský
předseda představenstva
Bytového družstva J. Maluchy 93

http://www.BDJMaluchy93.cz