Zápis z členské schůze – 26.03.2019

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 26.03.2019 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Informace o podnájmu bytu č. 7
3. Upozornění na povinnosti členů družstva s ohledem na bezpeč. riziko
4. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
5. Diskuse – rozhodnutí o ukončení nájemní smlouvy u bytu č. 11
                 Přítomní účastníci tvoří 53,33% ze všech členů Družstva (8 z 15-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 851 581,- Kč a Úvěr 945 054,- Kč.
K bodu 2. Předseda sdělil informaci o osobách obývajících byt č. 7.
K bodu 3. Členové BD musejí doložit předsedovi potvrzení o výměně plyn. hadice s certifikátem,
tato povinnost vyplývá z revizní zprávy, která byla vyvěšena na nástěnce do konce minulého roku.
Jednalo se o byty č. 1,8,9,10,12,14 u nichž již k dnešnímu dni byla většina potvrzení předložena.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 4. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.03.2020).
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. a) Z rodinných důvodů bylo vyhověno žádosti o ukončení nájmu bytu č. 11 k 30.04.2019
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. b) Bylo rozhodnuto neprodat byt č. 11, ale dát inzerát a byt dále pronajímat.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Byl zjištěn majitel (byt č.6) valendy v mezipatře domu, která je v rozporu s požárními směrnicemi.
Majitel musí v co nejkratším termínu valendu odstranit!
b) Po přetrvávajících problémech s vložkou zámku FAB (nemožnost zamykání z venkovní strany).
Problém se týká obou vstupních dveří – bude zajištěna oprava/výměna této opotřebované vložky.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 4. 100 0 0
Bod usnesení č. 5. a) 100 0 0
Bod usnesení č. 5. b) 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:20
V Ostravě 31.03.2019
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Jiří Ondič Jiří Čelinský
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *