Archiv autora: Jiří Čelinský

Pozvánka na členskou schůzi 29.11.2018

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat ve čtvrtek
dne 29.11.2018 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zvážení umístění telekomunikační technologie v domě
3. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
4. Informace k opravě poškozeného zámku vstupních dveří
5. Projednání odměn členům představenstva BD
6. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 12.11.2018
                         Jiří Čelinský
                        předseda představenstva
                        Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Zápis z členské schůze – 17.09.2018

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 17.09.2018 ve společných prostorech domu
Program:
1. Představení nového člena BD – byt č. 2
2. Dodatečné schválení směrnice GDPR (ochrana osobních údajů)
3. Zůstatky na účtech BD
4. Zpráva o hospodaření BD v roce 2017
5. Schválení účetní závěrky BD za rok 2017
6. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2017
7. Návrh hospodaření BD v roce 2018
8. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 57,14% ze všech členů Družstva (8 z 14-ti).
K bodu 3. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 845 122 Kč a Úvěr 1 011 521 Kč.
(Cena za odstranění neshod dle zaslané CN je 27.520,- Kč s DPH).
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila směrnici GDPR týkající se ochrany osobních údajů.
K bodu 4. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2017.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila účetní závěrku BD za rok 2017.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 7. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2018.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Upozornění na rušení klidu o víkendech – vrtání a jiné hlučné práce se v tuto dobu neprovádí.
b) Upozorněno na viditelný pravidelný zvýšený pohyb cizích osob v domě a společných prostorách.
Členové BD mají dle stanov a nájemní smlouvy povinnost nahlásit změnu počtu osob bydlících ve
společné domácnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců.
!!!Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení povinnosti člena bytového družstva!!!
c) Předseda informoval o řešení netěsného dešťového svodu ve sklepním prostoru – provedená revize
vyloučila vážné poškození pod domem, ale je potřeba opravit netěsnost spoje potrubí v mezipatře.
d) Budou seřízeny výtahové dveře v patrech – špatně dovírají ve 4.p a nejdou otevřít v -1.p.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 4, 5, 7. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:35
V Ostravě 23.09.2018
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Jiří Ondič Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 17.09.2018

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v pondělí
dne 17.9.2018 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Představení nového člena BD – byt č. 2
2. Dodatečné schválení směrnice GDPR (ochrana osobních údajů)
3. Zůstatky na účtech BD
4. Zpráva o hospodaření BD v roce 2017
5. Schválení účetní závěrky BD za rok 2017
6. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2017
7. Návrh hospodaření BD v roce 2018
8. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 27.08.2018
                                                         Jiří Čelinský
                                                         předseda představenstva
                                                         Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Zápis z členské schůze – 01.03.2018

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 01.03.2018 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Odvolání členů představenstva BD vyplývající z konce funkčního období
3. Volba předsedy představenstva BD na budoucí funkční období
4. Volba dvou členů do funkce místopředsedy představenstva BD
5. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
6. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 78,57% ze všech členů Družstva (11 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 738 980 Kč a Úvěr 1 076 565 Kč.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Členská schůze BD odvolala stávající členy představenstva.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Členská schůze BD zvolila předsedu představenstva, kterým je Jiří Čelinský.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. a) Členská schůze BD zvolila místopředsedu představenstva, kterým je Jiří Ondič.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. b) Členská schůze BD zvolila místopředsedu představenstva, kterou je Simona Mišunová.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.03.2019).
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Předseda představenstva upozornil na povinnost provádět odklízení sněhu před vchody do domu.
b) Klíče od tech. místnosti bude předseda předávat na začátku týdne odpovědné osobě viz. rozpis.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2., 3., 5. 100 0 0
Bod usnesení č. 4. a) 100 0 0
Bod usnesení č. 4. b) 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:20
V Ostravě 07.03.2018
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Ondič Jiří Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 01.03.2018

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat ve čtvrtek dne
01.03.2018 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Odvolání členů představenstva BD vyplývající z konce funkčního období
3. Volba předsedy představenstva BD na budoucí funkční období
4. Volba dvou členů do funkce místopředsedy představenstva BD
5. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
6. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 09.02.2018
Jiří Čelinský
předseda představenstva
Bytového družstva J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 27.11.2017

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 27.11.2017 ve společných prostorech domu
Program:
1. Představení podnájemníků – byt č. 4
2. Zůstatky na účtech BD
3. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
4. Informace k opravě poškozené dlažby za domem
5. Projednání odměn členům představenstva BD
6. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 78,57% ze všech členů Družstva (11 z 14-ti).
K bodu 2. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 748 163 Kč a Úvěr 1 119 252 Kč.
K bodu 4. Opravu dlažby před vchodem v zadní části domu zajistí příslušný ÚMOB v 04/2018.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 3. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 11 o 1 rok (tj. do 31.12.2018)
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Uděluje odměnu ve výši 14000 Kč čistého předsedovi představenstva BD
               ( Hlasy pro: 10; proti: 0; zdržel se: 1 ).
V diskusi:
a) Předseda upozornil na blížící se konec funkčního období členů představenstva a to k 03/2018.
b) Po revizi plynových zařízení byly detekovány nevyhovující plynové sporáky v bytech č. 7, 11, 16
Odstranění těchto závad je nutné do 01/2018 v opačném případě hrozí ohrožení majetku družstva
i majetku ostatních nájemníků. Výměnu plyn. sporáku si členové BD zajišťují na své náklady.
c) Předseda informoval o vysloveném nesouhlasu s návrhem razantního navýšení ceny za zajištění
havarijní služby – dodatek ke stávající smlouvě nebyl akceptován.
d) Předseda upozornil na ověření cizích osob před vpuštěním do domu.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 3. 100 0 0
Bod usnesení č. 5. 91 0 9
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:20
V Ostravě 30.11.2017
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 27.11.2017

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v pondělí
dne 27.11.2017 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Představení podnájemníků – byt č. 4
2. Zůstatky na účtech BD
3. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
4. Informace k opravě poškozené dlažby za domem
5. Projednání odměn členům představenstva BD
6. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 07.11.2017
                         Jiří Čelinský
                        předseda představenstva
                        Bytového družstva J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 25.07.2017

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 25.07.2017 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2016
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2016
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2016
5. Návrh hospodaření BD v roce 2017
6. Projednání inspekční zprávy výtahu
7. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 57,14% ze všech členů Družstva (8 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 736 889 Kč a Úvěr 1 161 330 Kč.
K bodu 6. Inspekční zpráva výtahu je platná do r. 2023, po nutném odstranění neshod (bod č. 1-6),
(Cena za odstranění neshod dle zaslané CN je 27.520,- Kč s DPH).
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2016.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Schválila účetní závěrku BD za rok 2016.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2017.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Byly opakovaně vzneseny stížnosti na provádění úklidu v domě – na úklidovou firmu byl zaslán
email s upozorněním na opakovanou nespokojenost členů BD s kvalitou úklidových služeb.
b) Předseda upozornil na zatékání kolem dešťového střešního svodu, kde není možno lokalizovat
konkrétní místo poškození a při silném dešti se u schodiště vytvoří mokrá skvrna.
c) Bude projednána možnost opravy poškozené dlažby za domem na příslušném ÚMOB – JIH.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 3, 5. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:40
V Ostravě 01.08.2017
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 25.07.2017

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý
dne 25.7.2017 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2016
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2016
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2016
5. Návrh hospodaření BD v roce 2017
6. Projednání inspekční zprávy výtahu
7. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 30.06.2017
                                    Jiří Čelinský
                                    předseda představenstva
                                    Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz