Archiv autora: Jiří Čelinský

Zápis z členské schůze – 27.11.2017

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 27.11.2017 ve společných prostorech domu
Program:
1. Představení podnájemníků – byt č. 4
2. Zůstatky na účtech BD
3. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
4. Informace k opravě poškozené dlažby za domem
5. Projednání odměn členům představenstva BD
6. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 78,57% ze všech členů Družstva (11 z 14-ti).
K bodu 2. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 748 163 Kč a Úvěr 1 119 252 Kč.
K bodu 4. Opravu dlažby před vchodem v zadní části domu zajistí příslušný ÚMOB v 04/2018.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 3. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 11 o 1 rok (tj. do 31.12.2018)
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Uděluje odměnu ve výši 14000 Kč čistého předsedovi představenstva BD
               ( Hlasy pro: 10; proti: 0; zdržel se: 1 ).
V diskusi:
a) Předseda upozornil na blížící se konec funkčního období členů představenstva a to k 03/2018.
b) Po revizi plynových zařízení byly detekovány nevyhovující plynové sporáky v bytech č. 7, 11, 16
Odstranění těchto závad je nutné do 01/2018 v opačném případě hrozí ohrožení majetku družstva
i majetku ostatních nájemníků. Výměnu plyn. sporáku si členové BD zajišťují na své náklady.
c) Předseda informoval o vysloveném nesouhlasu s návrhem razantního navýšení ceny za zajištění
havarijní služby – dodatek ke stávající smlouvě nebyl akceptován.
d) Předseda upozornil na ověření cizích osob před vpuštěním do domu.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 3. 100 0 0
Bod usnesení č. 5. 91 0 9
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:20
V Ostravě 30.11.2017
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 27.11.2017

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v pondělí
dne 27.11.2017 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Představení podnájemníků – byt č. 4
2. Zůstatky na účtech BD
3. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
4. Informace k opravě poškozené dlažby za domem
5. Projednání odměn členům představenstva BD
6. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 07.11.2017
                         Jiří Čelinský
                        předseda představenstva
                        Bytového družstva J. Maluchy 93

Zápis z členské schůze – 25.07.2017

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 25.07.2017 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2016
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2016
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2016
5. Návrh hospodaření BD v roce 2017
6. Projednání inspekční zprávy výtahu
7. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 57,14% ze všech členů Družstva (8 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 736 889 Kč a Úvěr 1 161 330 Kč.
K bodu 6. Inspekční zpráva výtahu je platná do r. 2023, po nutném odstranění neshod (bod č. 1-6),
(Cena za odstranění neshod dle zaslané CN je 27.520,- Kč s DPH).
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila zprávu o hospodaření BD za rok 2016.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Schválila účetní závěrku BD za rok 2016.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 5. Schválila návrh hospodaření BD na rok 2017.
               ( Hlasy pro: 8; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Byly opakovaně vzneseny stížnosti na provádění úklidu v domě – na úklidovou firmu byl zaslán
email s upozorněním na opakovanou nespokojenost členů BD s kvalitou úklidových služeb.
b) Předseda upozornil na zatékání kolem dešťového střešního svodu, kde není možno lokalizovat
konkrétní místo poškození a při silném dešti se u schodiště vytvoří mokrá skvrna.
c) Bude projednána možnost opravy poškozené dlažby za domem na příslušném ÚMOB – JIH.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2, 3, 5. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:40
V Ostravě 01.08.2017
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 25.07.2017

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý
dne 25.7.2017 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2016
3. Schválení účetní závěrky BD za rok 2016
4. Informace k daňovému přiznání BD za rok 2016
5. Návrh hospodaření BD v roce 2017
6. Projednání inspekční zprávy výtahu
7. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 30.06.2017
                                    Jiří Čelinský
                                    předseda představenstva
                                    Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Zápis z členské schůze – 28.03.2017

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 28.03.2017 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
3. Rozhodnutí o financování seřízení mechanismu plastových oken
4. Schválení CN na výměnu stoupačkových ventilů ÚT
5. Upozornění na znečišťování okolí domu
6. Diskuse
                 Přítomní účastníci tvoří 78,57% ze všech členů Družstva (11 z 14-ti).
K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 746 035,- Kč a Úvěr 1 203 124,- Kč.
K bodu 5. Předseda upozornil na nežádoucí odhazování nedopalků cigaret pod okny domu.
                Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 1 o 1 rok (tj. do 31.03.2018).
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 3. Financování seřízení oken bude řešeno na vlastní náklady člena BD v případě zájmu.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. Schválila CN fy Juchelka na výměnu ventilů ÚT s rozpočtem 32.405,- Kč s DPH.
               ( Hlasy pro: 11; proti: 0; zdržel se: 0 ).
V diskusi:
a) Byly vzneseny stížnosti na provádění úklidu v domě – při zjištění nekvalitně provedeného úklidu
bude zasláno na úklidovou firmu upozornění ohledně nespokojenosti za poskytováné služby.
b) Bude vyvěšen termín v délce 1 měsíce na odstranění starých nepoužívaných cyklo kol z kolárny.
Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k nápravě, tak budou torza cyklistických kol zlikvidovány.
c) Byl vznesen fakt na trvání zákazu týkajícího se kouření ve společných prostorách domu.
d) Cena za promazání a seřízení 1 okenního křídla 90,- Kč, za balkónové dveře 120,- Kč bez DPH,
Kontakt na technika z fy THERM spol. s.r.o. je k dispozici u předsedy BD.
www.BDJMaluchy93.cz
Členská schůze souhlasí.
Hlasování*:  (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2. 100 0 0
Bod usnesení č. 3. 100 0 0
Bod usnesení č. 4. 100 0 0
Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:30
V Ostravě 06.04.2017
Za správnost zápisu: …………..…………..………… …………..…………..…………..
Šárka Indiková Čelinský Jiří
místopředseda představenstva předseda představenstva
BD J. Maluchy 93 BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 28.03.2017

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý dne
28.03.2017 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 1
3. Rozhodnutí o financování seřízení mechanismu plastových oken
4. Schválení CN na výměnu stoupačkových ventilů ÚT
5. Upozornění na znečišťování okolí domu
6. Diskuse
V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.
V Ostravě-Dubině dne 07.03.2017
Jiří Čelinský
předseda představenstva
Bytového družstva J. Maluchy 93
http://www.BDJMaluchy93.cz

Zápis z členské schůze – 22.11.2016

Zápis z členské schůze Bytového družstva J. Maluchy 93,
se sídlem na ul. Jana Maluchy 222/93, Ostrava – Dubina, 70030
(dále jen BD)
konané 22.11.2016 ve společných prostorech domu
Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
3. Upozornění na nežádoucí pohyb cizích osob v domě
4. Projednání odměn členům představenstva BD
5. Diskuse

Přítomní účastníci tvoří 92,85% ze všech členů Družstva (13 z 14-ti).

K bodu 1. Zůstatky Družstva u SBERBANK: Běžný účet 746 052 Kč a Úvěr 1 244 728 Kč.
K bodu 3. Předseda upozornil na ověření vstupu cizích osob před vpuštěním do domu.
Členská schůze BD se usnesla takto:
K bodu 2. Schválila návrh o prodloužení nájmu bytu č. 11 o 1 rok (tj. do 31.12.2017)
( Hlasy pro: 13; proti: 0; zdržel se: 0 ).
K bodu 4. Uděluje odměnu ve výši 14000 Kč čistého předsedovi představenstva BD
( Hlasy pro: 12; proti: 0; zdržel se: 1 ).

V diskusi:
a) Bylo oznámeno jméno nových podnájemníku v bytě č. 7, který obývají od 01.11.2016.
b) Členové BD z bytu č. 14 byli upozorněni na obtěžující kouř a odhazování nedopalků cigaret.
c) Po zaregistrování námitky týkající se zvýšeného hluku při poslechu hudby – bylo obecně
upozorněno na dodržování domovního řádu (čl. 10 – Klid v domě).
d) Upozornění na dodržování klidu o víkendu (hlavně v neděli) – neprovádět vrtání a hlučné činnosti.
e) Na schůzi v březnu 2017 bude rozhodnuto o hromadném seřízení mechanismu plastových oken.

www.BDJMaluchy93.cz

Členská schůze souhlasí.
Hlasování*: (* uvádějte v % z přítomných)
PRO *) PROTI ZDRŽELI SE
Bod usnesení č. 2. 100  0  0
Bod usnesení č. 4.   92  0  8

Počátek schůze: 19:00
Konec schůze: 19:25

V Ostravě 25.11.2016

Za správnost zápisu:

…………..…………..…………                                …………..…………..…………..
Šárka Indiková                                              Čelinský Jiří
místopředseda představenstva                 předseda představenstva
BD J. Maluchy 93                                           BD J. Maluchy 93

Pozvánka na členskou schůzi 22.11.2016

Předseda představenstva Bytového družstva J. Maluchy 93 (dále jen BD)
svolává členskou schůzi všech členů BD, která se bude konat v úterý dne
22.11.2016 v 19:00 ve sklepních prostorech tohoto domu.

Program:
1. Zůstatky na účtech BD
2. Rozhodnutí o prodloužení nájmu bytu č. 11
3. Upozornění na nežádoucí pohyb cizích osob v domě
4. Projednání odměn členům představenstva BD
5. Diskuse

V případě zastupování se zástupce prokáže občanským průkazem nebo jiným
platným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena
družstva, jehož členská práva zastupuje.

V Ostravě-Dubině dne 03.11.2016

Jiří Čelinský
předseda představenstva
Bytového družstva J. Maluchy 93

Úklid společných prostor domu

Informace o úklidu společných prostor

Po zveřejnění cenových nabídek od 01.08.2016 – 21.08.2016, kdy nebyly vzneseny jiné návrhy a je ukončeno připomínkování, sděluji výsledné informace:

  • Byla vybrána cenová nabídka paní Jany Sléhalové s preferovanou nižší cenou za tyto služby a to 60,- Kč/měsíčně za bytovou jednotku, tzn. 1.020,-Kč/měsíčně za dům.
  • Smlouva byla uzavřena s účinností od 01.09.2016 a úhrady měsíčních faktur budou prováděny z fondu BD J. Maluchy 93.
  • Vybudování doplňkových rozvodů vody (nízkorozpočtová varianta) pro potřebu úklidové firmy je hrazeno rovněž z fondu BD J. Maluchy 93 a je provedeno v místnosti, kde se standardně konají členské schůze.
  • Jelikož úklidová firma nezajišťuje odklízení sněhu v zimních měsících, tak bude tato činnost pokračovat dle předepsaného plánu úklidu – týdně se měnící bytové jednotky.

Jiří Čelinský

předseda představenstva

BD J. Maluchy 93

Cenové nabídky na úklid společných prostor v domě

Cenové nabídky na úklid společných prostor v domě:

  • Je nutné vybudovat zvlášť přívod teplé vody pro potřebu úklidu
  • Uvedené firmy nezajišťují odklízení sněhu v zimních měsících

Nabídky budou zveřejněny k připomínkování do 21.08.2016, následně proběhne uzavření smlouvy s pravděpodobným počátkem účinnosti od 09/2016.

Pokud nebudou vzneseny jiné návrhy, bude preferována cenová nabídka s nižší cenou.

 

Jiří Čelinský

předseda představenstva

BD J. Maluchy 93